Súťaž o kávu

ŠTATÚT SÚŤAŽE

Súťaž o kávu

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
Obchodné meno: MajKafé s. r. o.
Sídlo: Zimná 203/68, 05201, Spišská Nová Ves
IČO:53 158 466
DIČ: 2121291392

      Zapísaný v registri: Sro, vložka č. 49417/V

 1. Termín konania súťaže
  Súťaž sa uskutoční v období od 24.04.2023 do 30.04.2023. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.
 2. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
  Účastníkom súťaže môže byť iba osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov
  Súťaže sa nemôže zúčastniť dieťa do 18 rokov
 3. Podmienky účasti v súťaži
  Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže: Pridal like na facebookovu stránku Kaviareň Mlynček, Like na fotku v príspevku a napísal do komentára 2 dalších kávičkárov.  
 4. Výhra
  Výhrou v súťaži je: 

1. miesto – Degustačný set – Espresso, 5 x 90 g kávy

2. miesto – Mlynček Blend 250g

3. miesto – Brazília Sul De Minas 90g

 1. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
  Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov pomocou programu na výber náhodného komentáru (víťaza)
  Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené pod súťažným príspevkom v komentároch. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok.
 2. Spôsob odovzdania výhry
  Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.
 3. Ochrana osobných údajov
  Zapojením sa do súťaže dáva osoba súhlas so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe podľa Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Súťažiaci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu predávajúcemu. Všetky poskytnuté osobné údaje o súťažiacom sú spracovávané len pre potreby kontaktovania výhercu v prípade výhry.
 4. Záverečné ustanovenia
  Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
  Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.
  V Spišskej Novej Vsi, dňa 24.04.2023